<
   
  
 
 


 

 

   

S T A T U T

Bydgoskie Stowarzyszenie Laryngektomowanych
NIP   9671278750
REGON   340389032       
KRS   0000294062

Tekst jednolity. Ostatnia aktualizacja
uchwałą WZC z dnia 29.03.2011 r.

STATUT

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1

1.    Bydgoskie Stowarzyszenie Laryngektomowanych zwane dalej ”Stowarzyszeniem”  działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7
       kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz.855 z p óźn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku        o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z  późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 
2.    Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
3.    Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
4.    Siedzibą  Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.

§ 2

1.    Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
2.    Do prowadzenia spraw administracyjnych, finansowych i rehabilitacyjnych Stowarzyszenie  może zatrudnić pracowników również        spoza grona laryngektomowanych.
3.    Stowarzyszenie  może prowadzić działalność gospodarczą po spełnieniu wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o podobnym profilu dzia łania.

§ 4

Stowarzyszenie  ma prawo posiadania znaków, odznak i pieczęci oraz do ich używania zgodnie z obowią zującymi przepisami.

§ 5

1.    Stowarzyszenie zrzesza osoby niepełnosprawne w szczególności laryngektomowane, które wyraziły chęć wstąpienia do niego oraz
       inne osoby , które merytorycznie bądź materialnie wspomagają jego działalność.
2.    Osobą laryngektomowaną nazywa się osoby po:
         - całkowitym usunięciu krtani,
         - częściowym usunięciu krtani,
         - całkowitym usunięciu krtani i zaopatrzoną w protezę tchawiczną.
3.    Wszystkie osoby określone w ust. 1, po wyrażeniu akcesu wstąpienia do Stowarzyszenia i przyjęciu przez Zarząd są pełnoprawnymi        członkami  Towarzystwa.

§ 6

1.    Opiekę medyczną , rehabilitacyjną i naukową nad Stowarzyszeniem sprawuje Wojewódzka Przychodnia Foniatryczno –
       Audiologiczna w Bydgoszczy.

Rozdział II: Cel i zadania  Stowarzyszenia

§ 7

Celem działania  Stowarzyszenia jest:
1.    Opieka nad osobami niepełnosprawnymi, w szczególności osobami laryngektomowanymi, poprzez udzielanie im wszechstronnej i
        systematycznej pomocy medycznej, rehabilitacyjnej i socjalnej w miarę posiadanych środków.
2.    Reprezentowanie interesów swoich członków wobec władz państwowych, organ ów samorządowych i organizacji społecznych oraz        międzynarodowych stowarzyszeń czy konfederacji, których  Stowarzyszenie jest członkiem bądź się o nie ubiega.
3.    Ochrona interesów osób niepełnosprawnych, w szczególności laryngektomowanych w środowisku pracy i miejscu zamieszkania.
4.    Działalność rehabilitacyjna , szkoleniowa i informacyjna.

§ 8

1. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
      1) Organizowanie kursów rehabilitacji głosu, reedukacji, rekonwalescencji i wypoczynku,
      2) Opiekę nad ludźmi chorymi i po operacji, współpracę z rodzinami chorych,
      3) Poszukiwanie najlepszych sposobów dostosowania społecznego członków Stowarzyszenia,
      4) Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu różnego rodzaju akcesoriów produkowanych w kraju i za granicą z myślą o
          laryngektomowanych,
      5) Wydawanie informatorów, poradników, czasopism i innych materiałów dla członków Stowarzyszenia oraz propagowanie jego           dział alności w całym społeczeństwie, poprzez ogólnopolskie i regionalne środki przekazu, a także prowadzenie szerokiej                          profilaktyki wśród społeczeństwa, celem zapobiegania zachorowalności na raka krtani,
      6) Organizowanie spotkań, konferencji, imprez kulturalnych i sportowych,
      7) Udzielanie pomocy materialnej członkom Stowarzyszenia  po laryngektomii w miarę posiadanych środków.
2.    Działalność określona w ust.1 stanowi wyłączną działalno ść statutową Stowarzyszenia i jest realizowana odpłatnie i/lub nieodpłatnie        z wyjątkiem działań określonych w pkt 7 które są realizowane nieodpłatnie.

Rozdział III: Członkowie  Stowarzyszenia , ich prawa i obowiązki

§ 9

1.    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.    Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
       *     Członków zwyczajnych,
       *     Członków honorowych,
       *     Członków wspierających.
3.    Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 10

1.    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, która zło ży deklarację członkowską oraz posiadająca pełną        zdolność do czynności prawnych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2.    Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna która wniosła znaczący wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub wyróżniła się w         realizacji jego celów.
3.    Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia        pomoc materialną lub niematerialną.
4.    Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 11

1.    Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów, na        podstawie pisemnej deklaracji.
2.    Od decyzji w sprawie nieprzyjęcia do  Stowarzyszenia, zainteresowanym przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania        Członków.
3.    Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 12

1.    Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
       a)    przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
       b)    dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
       c)    aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
       d)    przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
       e)    regularnie opłacać składki i ponosić inne opłaty, których wysokość określa Zarząd Stowarzyszenia,
       f)    dbać o mienie Stowarzyszenia,
       g)    brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia.
2.    Członek zwyczajny ma prawo:
       a)    czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
       b)    wnioskowania we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,
       c)    korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
       d)    korzystania z innych możliwości działania, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie,
       e)    uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia.
3.    Członkowie wspierający Stowarzyszenia zobowiązani są:
       a)    przestrzegać statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
       b)    działać na rzecz Stowarzyszenia zgodnie ze złożoną deklaracją.
4.    Członek wspierający ma prawo:
        a)    czynnego i biernego prawa wyborczego,
        b)    wnioskowania we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,
        c)    korzystania z rekomendacji Stowarzyszenia,
        d)    uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia.
5.     Członkowie honorowi:
        a)    mają wszelkie prawa przynależne członkom zwyczajnym i wspierającym, z wyjątkiem prawa głosu stanowiącego,
        b)    są zwolnieni z opłacania składek członkowskich,
        c)    otrzymuja certyfikat wyboru na członka honorowego.

§ 13

1.    Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje przez dobrowolną rezygnację z przynależności do Stowarzyszenia        zgłaszaną na piśmie.
2.    Wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały:
       a)    za działalność sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia,
       b)    za działalność sprzeczną z uchwałami Stowarzyszenia,
       c)    za niewykonywanie obowiązków członka Stowarzyszenia,
       d)    z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
3.    Członkowstwo wygasa w przypadku śmierci członka.
4.    Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w        terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwościach odwołania się. Odwołanie        rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział IV: Władze Stowarzyszenia

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:
1.    Walne Zebranie Członków.
2.    Zarząd.
3.    Komisja Rewizyjna.
4.    Sąd Koleżeński.

§ 15

1.    Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, większością
       2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje
       spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów. Na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych członków.
       Zgromadzeni większoœcią głosów mogą postanowić o głosowaniu tajnym.
2.    W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład można uzupełnić z
       kandydatów nie wybranych w wyborach wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób nie może
       przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyborów.
3.    Po wyczerpaniu możliwości uzupełnienia składu władz w trybie omówionym w ust. 2 przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 16

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym  zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.

Walne Zebranie Członków

§ 17

1.    Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.    W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
       a)   z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i wspierający,
       b)   z głosem doradczym – członkowie honorowi i zaproszeni goście.
3.    O miejscu, terminie i proponowanym porządku Zarząd powiadamia pisemnie, telefonicznie lub poprzez stronę internetową członków
       Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Proponowany porządek może być zmieniony
       lub uzupełniony przez Walne Zebranie Członków.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
       a)    uchwalanie statutu   i programu działania Stowarzyszenia,
       b)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i sprawozdań finansowych,
       c)    uchwalenie regulaminu władz Stowarzyszenia,
       d)    wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
       e)    udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
       f)    uchwalanie zmian statutu,
       g)   podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego majątku,
       h)   rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
       i)    nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,
       j)    rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków  lub jego władze,
       k)   podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
       l)    podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji, związków, stowarzyszeń krajowych              i zagranicznych.

§ 19

1.    Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i obraduje wg uchwalonego regulaminu.
       Członkom przysługuje prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeń, co do terminu Walnego Zebrania Członków. Zarząd ustali nowy termin
       w przypadku złożenia zastrzeżeń przez co najmniej połowę członków.
2.     Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono pół
       godziny później w tym samym dniu i miejscu. W drugim terminie uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów
       członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
3.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:
       a) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
       b) z inicjatywy Zarządu,
       c) na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
4.    Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w okresie 30 dni od dnia w którym upłynął rok od poprzedniego Walnego
       Zebrania Członków, lub gdy upłynie 30 dni od złożenia wniosków określonych w ust. 3, pkt  a i c Walne Zebranie Członków może być
       zwołane przez Komisję Rewizyjną.

Zarząd

§ 20

1.    Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebranie Członków, reprezentuje je na
       zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2.    Zarząd składa się z 4 – 6 członków, w tym: Prezesa, 1 – 2  wiceprezesów , Sekretarza i Skarbnika.
       Do Zarzadu Stowarzyszenia nie mogą kandydować osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
       z oskarzenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3.    Do kompetencji Zarządu należy:
       a)   realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
       b)   kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
       c)   zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
       d)   dopracowywanie kierunków projektów działania Stowarzyszenia,
       e)   opracowywanie projektu budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,
       f)   planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia, zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków,
       g)   podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
       h)   prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
       i)   wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
       j)   składanie sprawozdań ze swojej działalnoœci na Walnym Zebraniu Członków,
       k)   rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
       l)   powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań,
       ł)   ustalanie wysokości składek członkowskich.
4.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdym czasie nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
5.    W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
6.    Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go
       wyznaczony wiceprezes Zarządu lub inny wyznaczony członek Zarządu.
7.    Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecnoœci, co najmniej 3 jego członków. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu
       jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Zarządu.
       W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. Na podstawie swojej uchwały Zarząd może podejmować
       uchwały w głosowaniu tajnym.
8.    Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za wykonywaną pracę na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 21

1.    Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia niezależną, odrębną od Zarządu i nie podlegającą mu, powołaną do sprawowania
       kontroli nad działalnością Zarządu.
2.    Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków w tym: Przewodniczącego i Sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
       a)  nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
            w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
       b)  nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przest ępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
            skarbowe,
       c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie
           wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
3.    Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
       a) kontrola bieżącej pracy Zarządu,
       b) składanie wniosków na Walnym Zebraniu Członków w sprawie udzielenia (lub odmowy udzielania) absolutorium dla Zarządu,
       c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przez Zarząd Stowarzyszenia,
       d) kontrola finansów i spraw majątkowych Stowarzyszenia oraz całokształtu działalności Stowarzyszenia,
       e) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności.
4.    Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większoœcią głosów, przy obecności co najmniej połowy
       członków Komisji.

Sąd Koleżeński

§ 22

1.    Stowarzyszenie może uchwałą Walnego Zebrania Członków powołać Sąd Koleżeński składający się się z 3 członków, który wybiera
       ze swego składu przewodniczącego oraz sekretarza.
2.    Do zakresu obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów członków Stowarzyszenia dotyczących
       nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia, naruszanie zasad współżycia społecznego.

§ 23

Sąd Koleżeński ma prawo orzekać następujące kary:
1.    Upomnienie,
2.    Naganę,
3.    Zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia,
4.    Zakaz pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia,
5.    Wykluczenie z Stowarzyszenia.

§ 24

1.    Decyzje Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.
2.    Tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa odrębny regulamin, opracowany przez członków Sądu Koleżeńskiego i zatwierdzony przez
       Walne Zebranie Członków.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 25

1.    Majątek Stowarzyszenia stanowią:
       a)    składki członkowskie,
       b)    dotacje państwowe i samorządowe,
       c)    darowizny i zapisy od osób prawnych oraz osób fizycznych,
       d)    dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
       e)    wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.
2.    Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 26

Dla ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu, w tym
Prezesa lub jednego z Wiceprezesów  i innego Członka Zarządu.

§ 27

1.    Statut Stowarzyszenia oraz inne akty wewnętrzne Stowarzyszenia zabraniają:
       a) udzielenia pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów            lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
           powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
           przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
       b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na
           zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na            preferencyjnych warunkach,
       c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na
           zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
           Stowarzyszenia,
       d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy
           oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział Vl

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 28

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 29

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 30

1.    Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.
2.    Obowiązki likwidatora określa ustawa – Prawo o Stowarzyszeniach.
3.    Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków.
4.    Zastrzega się przekazanie majątku na rzecz innych organizacji charytatywnych, których cele zbliżone są do celów Stowarzyszenia.

§ 31

Statut wchodzi w życie z chwilą jego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 
 

©Webmaster: Krystyna
 i Staszek ©

Aktualizacja: 09-Lip-2011
Listopad 2009